Oznaczanie chityny u owadów

Metoda oparta na: Analiza chityny w paszach i mieszankach paszowych opartych na owadach: Opracowanie opłacalnej i praktycznej metody

Owady jako alternatywne źródło białka

Owady są alternatywnym źródłem białka przyszłości. Z jednej strony dlatego, że mają dobrą kompozycję składników odżywczych pod względem aminokwasów, minerałów i kwasów tłuszczowych. Z drugiej strony w uprawie nie wymagają dużej ilości wody i miejsca, przez co emitują stosunkowo niewiele CO2.

Jako główny składnik egzoszkieletu owady zawierają chitynę polisacharydową, która z kolei zawiera azot. W oznaczaniu białka azot zawarty w chitynie rejestruje się jako białko surowe, co zwiększa całkowitą wartość tego ostatniego. Ponieważ jednak azot z chityny nie może być przetwarzany przez ludzi i zwierzęta, należy go rozpatrywać osobno.

W celu osobnego oznaczania zawartości chityny C. Gerhardt wraz z Instytutem Badawczym Technologii Pasz (IFF) opracował opłacalną i wygodną technikę analizy opartą na klasycznych metodach chemicznych. Mianowicie na oznaczaniu włókna surowego i azotu za pomocą FIBRETHERM, KJELDATHERM i VAPODEST.

Oznaczanie chityny w żywności

Przygotowanie próbek i ważenie:
Do późniejszej analizy próbki muszą być jednorodne. Świeże owady należy wysuszyć. Owady o dużej zawartości tłuszczu można wcześniej zamrozić, aby uniknąć sklejania się podczas homogenizacji. Po przygotowaniu, odważa się około 1 g próbki, łącznie ze szklaną przekładką i woreczkiem FibreBag.

  • Nota aplikacyjna: Jeżeli zawartość tłuszczu w próbce przekracza 10%, zaleca się odtłuszczenie próbki.

Hydroliza alkaliczna i suszenie:
Próbki umieszcza się w karuzeli, następnie karuzelę umieszcza się w FIBRETHERM i uruchamia metodę. Po zakończeniu metody FIBRETHERM szklane przekładki i woreczki FibreBag umieszcza się z powrotem w tyglach. Szklane elementy dystansowe płucze się wodą destylowaną w celu usunięcia wszelkich pozostałości z woreczków FibreBag. Tygle z woreczkami FibreBag suszy się w temperaturze 103°C przez 4 godziny lub przez noc.

Oznaczanie azotu wg. Kjeldahla

Dodatek środków chemicznych:
Każdy woreczek FibreBag umieszcza się w probówce do mineralizacji. Następnie dodaje się odpowiednie substancje chemiczne.

Trawienie:
Próbki są mineralizowane w KJELDATHERM lub TURBOTHERM z określonymi parametrami.

Destylacja:
Po schłodzeniu próbek przeprowadza się destylację z parą wodną za pomocą VAPODEST:

  • Nota aplikacyjna: Podczas stosowania naszych katalizatorów KJELCATS ważne jest, aby po dodaniu NaOH zaobserwować zmianę koloru z niebieskiego na brązowy, co oznacza, że NaOH został dodany w nadmiarze.

Miareczkowanie:
Dodać 3-4 krople roztworu wskaźnika do roztworu odbierającego i miareczkować roztworem wzorcowym, aż kolor zmieni się z zielonego na fioletowy. Jeżeli punkt końcowy wyznaczasz za pomocą elektrody pH, nie ma potrzeby dodawania roztworu wskaźnika.

Obliczanie:
Zawartość chityny można obliczyć za pomocą następującego równania:

chitin = zawartość chityny [%]
V1 = Objętość roztworu wzorcowego użytego na pozostałość po usunięciu białka [ml]
V0 = Objętość roztworu wzorcowego użytego do oznaczenia ślepej próby [ml] [ml]
ceq;soll = Równoważnik stężenia roztworu wzorcowego
t = Miano roztworu wzorcowego
20,319 = Mnożnik do obliczenia zawartości chityny
msample = Masa próbki umieszczonej w FibreBag [g]

Etapy oznaczania zawartości chityny

Przykładowe wyniki zawartość chityny u owadów

Wyniki dla różnych typów próbek uzyskano w badaniu przeprowadzonym we współpracy z Instytutem Badawczym Technologii Pasz IFF w Braunschweig (Niemcy).
  Suszone larwy mącznika żółtego (zawartość chityny w %) Ciasto prasowe z mącznika (zawartość chityny w %) Suszone świerszcze (zawartość chityny w %)
Próbka 1 6.163 9.664 9.553
Próbka 2 6.157 9.777 9.553
Próbka 3 6.224 9.714 9.599
Próbka 4 6.045 9.711 9.662
Próbka 5 5.982 9.650 9.633
Średnia wartość zawartości chityny [%] 6.114 9.703 9.596
Odchylenie standardowe zawartości chityny [%] 0.098 0.050 0.054