Oznaczanie zawartości włókna surowego w paszach

Aplikacja FibreBag - oparta na standardach AOAC 962.09 i ISO 6865

Wstęp

Oznaczenie zawartości włókna surowego jest ważną analizą w analizie pasz. Oprócz białka surowego (oznaczenie wg Kjeldahla) i tłuszczu surowego (oznaczenie wg Weibulla-Stoldta), istotnym parametrem paszy dla zwierząt jest włókno surowe, oznaczane w ramach analizy paszy Weendera. Zawartość włókna surowego opisuje składniki ścian komórkowych roślin (w tym celulozę, hemicelulozę, ligninę), które zazwyczaj nie są lub są słabo strawne, a zatem część paszy, która nie jest energetycznie wykorzystywana przez zwierzęta. Analiza jest jednak istotna dla producentów pasz, którzy nie tylko mają obowiązek oznaczania zawartości włókna surowego w paszy, ale pewna ilość włókna surowego w paszy jest również korzystna dla zdrowia zwierząt. Włókno surowe stymuluje trawienie, a także zachęca do produkcji ważnych bakterii jelitowych. Ilość włókna surowego w paszy zależy więc zasadniczo od przeznaczenia paszy, np.: Karma dla psów stymulująca trawienie wymaga nieco wyższej zawartości włókna surowego. Dzięki aplikacji „Oznaczanie włókna surowego w paszach dla zwierząt” i automatycznemu ekstraktorowi włókna FIBRETHERM  laboratoria pasz mogą oznaczać zawartość włókna surowego w sposób wiarygodny i ustandaryzowany.

Analiza włókna surowego w paszach

Przygotowanie próbki:
Próbkę rozdrabnia się na cząstki o wielkości 1 mm. Rozdrabnianie to przeprowadza się na przykład w wysokoobrotowym młynie rotorowym. Zbyt wysokie temperatury podczas mielenia mogą skutkować rozdzieleniem próbki i zatkaniem sit w młynie.

  • Nota aplikacyjna: Ważne jest, aby zawsze pracować z cząstkami o tym samym rozmiarze, ponieważ im mniejszy rozmiar cząstek, tym niższy odzysk.

Odważanie próbki:
Najpierw mierzona jest masa pustego worka FibreBag. Ponieważ worki FibreBag są zazwyczaj stabilne pod względem masy, nie ma potrzeby ich wstępnego suszenia w suszarce. Szklane przekładki umieszcza się w workach FibreBag i umieszcza w tyglu kwarcowym w celu zważenia próbki. Około 1 g próbki odważa się bezpośrednio do worków FibreBag z dokładnością do 1 mg.

Odtłuszczanie:
Po zważeniu próbek do worków FibreBags, przed rozpoczęciem cyklu FIBRETHERM próbki są odtłuszczane za pomocą modułu odtłuszczającego (3x po 100 ml eteru naftowego 40/60). Po odtłuszczeniu próbki suszy się pod wyciągiem do całkowitego odparowania eteru naftowego.

  • Nota aplikacyjna: Próbki zawierające mniej niż 5% tłuszczu nie wymagają odtłuszczania. Próbki zawierające 5–10% tłuszczu można odtłuścić, a próbki zawierające więcej niż 10% tłuszczu należy odtłuścić. Odtłuszczanie zapobiega również tworzeniu się piany.

Suszenie:
Próbki wyjmuje się z karuzeli, a szklane przekładki wraz z workami FibreBag przenosi się do tygla spalania i suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez co najmniej 4 godziny lub przez noc. Następnie tygle z workami FibreBag umieszcza się w eksykatorze do czasu ochłodzenia do temperatury pokojowej i waży.

  • Nota aplikacyjna: Moduł do spopielania upraszcza przenoszenie próbek, ale nie jest absolutnie konieczny. Alternatywnie do suszenia i spalania próbek można również używać zwykłych zlewek.

Spopielanie:
Wysuszone próbki są następnie spalane w piecu muflowym w temperaturze 500 °C +/-25 °C przez co najmniej 4 godziny. Opary powstające w procesie spalania są nieszkodliwe. Po spaleniu tygle schładza się w suszarce w temperaturze 105°C przez około 30 minut, a następnie umieszcza w eksykatorze do czasu ochłodzenia do temperatury pokojowej. Następnie tygiel jest ważony.

  • Nota aplikacyjna: Ważąc różnicę pomiędzy próbką wysuszoną i spaloną, można obliczyć zawartość włókien w próbce.

Wyniki analiz pasz dla zwierząt w badaniach międzylaboratoryjnych

Typ próbki Teoretyczna zawartość włókna surowego [%] Zmierzona zawartość włókna surowego [%]
Pasza uzupełniająca dla prosiąt 1.75 1.78
Pasza uzupełniająca dla bydła 7.53 7.94
Otręby pszenne 9.60 10.62
Mąka kukurydziana 0.47 0.30
Mąka sojowa 2.32 1.82